Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

Σπουδαία Τροπάρια της Αγ.Σκέπης­χος δ. Ἅ­πας γη­γε­νής.

Στίχ. γ­γε­λοι καὶ ν­θρω­ποι τν σε­πτήν σου, Σκέ­πην τι­μ­μεν Δέ­σποι­να,
πάν­τας γ
ρ σκέ­πεις ν ταύ­τ, τος σ πι­στς ­νυ­μνον­τας.
Μνεί­αν ἱ­ε­ράν, ες δό­ξαν κα α­νε­σιν τν θαυ­μα­σί­ων σου, ἄ­γει Πα­να­μώ­μη­τε, ­γαλ­λο­μέ­νη λ­λς σή­με­ρον, κα πί­στει κα­τα­φεύ­γό­υ­σα ­π τν Σκέ­πην σου, κ­βο­ σοι· Σκέ­πε με κα φύ­λατ­τε, ­χρι βί­ου τερ­μά­των Πα­νύ­μνη­τε.
Στίχ. γ­γε­λοι καὶ ν­θρω­ποι τς Πα­νά­γνου, τν Σκέ­πην με­γα­λύ­νο­μεν·
σκέ­πει γὰ
ρ α­τη κα σῴ­ζει, πάν­τας τοὺς ταύ­την τι­μν­τας.
­λῃ τ ψυ­χ, συ­νήλ­θο­μεν ­χραν­τε τ θεί­ Σκέ­π σου, α­νον χα­ρι­στή­ρι­ον, ε­γνω­μο­σύ­ν θερ­μ προ­σά­γον­τες, ­τι ­μς ­ξέ­λε­ξας ες πε­ρι­ποί­η­σιν, κα ν π­σι, πε­ρι­έ­πεις Δέ­σποι­να, καὶ δι­έ­πεις κα σῴζεις ἐκ θλί­ψε­ων.
Στίχ. ­χραν­τε Παρ­θέ­νε Θε­ο­κυ­ῆ­τορ, τὴν ποί­μνην σου πε­ρί­σῳζε,
σκέ­που­σα ταύ­την σῇ
Σκέ­π, κα προ­νο­ο­σα ν π­σιν.
­περ­θεν Ἁ­γνή, κα κύ­κλ το ­θνους σου τν θεί­αν Σκέ­πην σου, οἷ­α πε­ρι­τεί­χι­σμα, ­χε Παρ­θέ­νε, πλού­τ χρη­στό­τη­τος· ­μο δ τ τος ­μνους σοι ­δη ­φά­ναν­τι, δί­δου Κό­ρη, φω­τι­σμόν κα λ­λαμ­ψιν, κα πται­σμά­των τν ­φε­σιν δέ­ο­μαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου