Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015

Επίκαιρη Προσευχή

 Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν πάντοτε, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Δόξα Σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα  Σοι.
Βασιλεῦ οὐράνιε,Παράκλητε,τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών και τά πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καί ζωῆς χορηγός, ἐλθέ και σκήνωσον ἐν ἡμῖν καί καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κοιλῖδος καί σῶσον, Ἀγαθέ, τάς ψυχάς ἡμῶν.
γιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.
γιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.
γιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.
Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι· καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τάς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός Σου. Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.
Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι· καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τό Ὄνομά Σου.
Ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου.
Γενηθήτω τό θέλημά Σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς.
Τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον.
Καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.
Καί μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ.
Ὅτι Σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καί ἡ δύναμις καί ἡ δόξα, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ και τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Ταχύς εἰς ἀντίληψιν, μόνος ὑπάρχων Χριστέ,
ταχεῖαν τήν ἄνωθεν δεῖξον ἐπίσκεψιν,
τοῖς πάσχουσι δούλοις Σου·
λύτρωσε νοσημάτων, καί πικρῶν ἀλγηδόνων·
ἔγειρον τοῦ ὑμνεῖν Σε, καί δοξάζειν ἀπαύστως·
πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Σύ,  καί μόνον Σύ εἶσαι ὁ Κύριος καί ὁ Θεός μας. Σέ  Σένα συνεχῶς ἁμαρτάνομεν, ἀλλά σάν καρδιογνώστης γνωρίζεις, ὅτι μονάχα Ἐσένα λατρεύομεν.
Φώτισε ὄχι μόνον τά δικά μας τά σκοτάδια, ἀλλά καί τῶν Ἑταίρων μας. Συγχώρησε τά λάθη ὅλων μας. Μή μᾶς ἐγκαταλείψῃς αὐτές τίς δύσκολες ὧρες τῶν παρανοήσεων.
Κατεύθυνον τά διαβήματα ἡμῶν καί τῶν Ἑταίρων μας εἰς ὁδόν εἰρήνης, γνησίας ἀγάπης, ἀλληλοσεβασμοῦ καί ἀλληλεγγύης.

Κύριε, περπατῶντας σ' αὐτήν ἐδῶ τήν ἔρημη γῆ, σέ ἄνυδρο καί ἄβατο τόπο, ἀνάμεσα σέ ἀγκάθια καί τριβόλους, ματώνουν ὄχι μόνο τά πόδια μας, μά πιότερο ἡ ταλαίπωρη ψυχή μας, καί δέν βρίσκει ἡ δύστυχη, πουθενά ἀναπαμό. Ὑποφέρουμε βέβαια ἀπό δικό μας φταίξιμο, διά τήν ἀπιστίαν ἡμῶν, καί διά τό εἶναι ἡμᾶς σάρκας.
Λυπήσου μας, Κύριε καί ἐλέησέ μας, ὅχι γιατί τό ἀξίζουμε, ἀλλά ἕνεκεν τῆς δόξης τοῦ Ὀνόματός Σου.
Σύ, Κυριε, γνωρίζεις καλά τήν κατάστασιν, στήν ὁποίαν ἔχομεν περιέλθει, ἐξ αἰτίας τῶν πολλῶν μας ἁμαρτιῶν. Ἀντιμετωπίζουμε πολλά καί δυσεπίλυτα προβλήματα.
Ἄλλος ἔχει ἄρρωστο παιδί, μάνα, πατέρα ,σύζυγο ἤ ἀδελφό. Ἄλλος ἔχει χάσει τή δουλειά του, καί ἄλλος κινδυνεύει νά τή χάσῃ... Πολλοί εἶναι ἄνεργοι, ἄστεγοι, πεινασμένοι καί ἄλλοι φθάνουν σέ ἀπόγνωσι καί αὐτοκτονοῦν.

Πολλοί εἶναι οἱ ἀντίχριστοι ἀνάμεσά μας, πού μέ δόλιο καί ὕπουλο τρόπο, μᾶς ἐξορίζουν ἀπό τόν τόπο μας. Μᾶς στεροῦνε καί τό καθημερινο ψωμί. Θέλουν νά μᾶς φέρουν σέ ἀπόγνωσι καί σέ ἀπελπισία. Κινδυνεύουμε, Κύριε. Κινδυνεύουμε νά καταποντισθοῦμε...
Δυστυχῶς ὑπάρχουν σκοτεινές δυνάμεις, πού, κατ᾿ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ, ἀπό φθόνο, ἀντιστρατεύονται στόν πόθο καί τή λαχτάρα Σου, Κύριε, πού θέλεις «ἵνα οἱ πάντες ἕν ὦμεν» καί προσπαθοῦν νά διαλύσουν τήν εὐλογημένη Ἕνωσιν τῆς Ἀγάπης μας, τήν ὁμοψυχίαν καί την ἀγαστήν συνεργασίαν τῶν Λαῶν μας.
Κύριε, ὡς Καρδιογνώστης, γνωρίζεις, ὡς Πανάγαθος θέλεις καί ὡς Παντοδύναμος μπορεῖς νά μᾶς λυτρώσῃς ἀπό τίς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ νά μᾶς ὁδηγήσῃς ἑνωμένους εἰς Ἕν, εἰς τόπον ἀναψυχῆς καί νά μᾶς διαφυλάξῃς ἐπί τό αὐτό.
Κύριε, διῶξε ἀπό τή ζωή μας, τούς παρείσακτους ἀδελφούς καί τους προβατοσχημους λύκους, πού σπέρνουν ἀνάμεσά μας τήν ἐπάρατη διχόνοια καί τήν ἐπαίσχυντη διχοστασία.
Διῶξε, Κύριε, τά τρωκτικά, πού, χωρίς ντροπή καί γιά ποταπά, γιά βρωμερά  συμφέροντα ροκανίζουν τή γαλήνη μας καί τήν εἰρήνην τοῦ κόσμου.
Κύριε,
«Σκέπασον ἡμᾶς καί τούς Ἑταίρους ἡμῶν ὑπό τήν σκέπην τῶν πτερύγων Σου. Ἀποδίωξον ἀφ᾿ἡμῶν πάντα ἐχθρόν καί πολέμιον, εἰρήνευσον τήν ζωήν, Κύριε.
Ἐλέησον ἡμᾶς καί τό κόσμον σου καί σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν, ὡς Ἀγαθός καί Φιλάνθρωπος καί Ἐλεήμων Θεός. Ἀμήν. 
π.Στέφανος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου