Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

ΧριστούγενναΕφρανεσθε Δκαιοι,
ορανο γαλλισθε,
σκιρτσατε τ ρη,
                                         Χριστοῦ γεννηθέντος.
Παρθένος καθέζεται, τὰ Χερουβὶμ μιμουμένη,
βαστάζουσα ἐν κόλποις, Θεὸν Λόγον σαρκωθέντα.
Ποιμένες τὸν Τεχθέντα δοξάζουσι.
Μάγοι τῷ Δεσπότῃ δῶρα προσφέρουσιν.
γγελοι ἀνυμνοῦντες λέγουσιν·
                                         Ἀκατάληπτε Κύριε, δόξα σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου